Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Ergoterapeutický úsek

Datum publikování: 13.04.2021

Ergoterapeutický tým Domova Sluníčko

Ergoterapeutický tým je složen v domově z diplomovaného ergoterapeuta, fyzioterapeuta, pracovníků poskytujících aktivizační činnost pro seniory. Tým spolupracuje s koordinátorkou pro kulturní a aktivizační činnosti, která koordinuje také dobrovolnickou činnost v domově.

Náplní týmu je provádění odborných činností rehabilitace.

Rehabilitace hraje nezastupitelnou roli v péči o seniory. Jde o komplexní přístup k léčbě, jehož součástí jsou fyzioterapie, ergoterapie, logopedie a další disciplíny ovlivňující kvalitu života.

 • Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnická profese, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedinců každého věku, s různým typem postižením dočasným nebo trvalým. Hlavním terapeutickým prostředkem je smysluplná činnost, která pomáhá v obnovení postižených funkcí. Ergoterapie nabízí seniorům podporu a možnosti, jak si udržet a rozvíjet stávající schopnosti, zlepšit soběstačnost a celkově zvýšit kvalitu života pomoci různých skupinových a individuálních aktivit.

Do ergoterapie je zahrnuto:

 • Udržení celkové soběstačnosti a sebeobsluhy seniorů

 • Skupinové kondiční cvičení

 • Nácvik kondiční chůze

 • Zájmová činnost (skupinová a individuální činnost, vycházející z životního příběhu klienta, vzpomínková aktivita)

 • Fyzioterapie

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Fyzioterapie využívá postupy fyzikální terapie a volí léčbu ze škály metodik jako léčebná tělesná výchova, měkké a mobilizační techniky, elektroterapie, magnetoterapie, termoterapie apod. 

Do fyzioterapie je zahrnuto:

 • Elektroléčba

 • Vodoléčba

 • Parafínové zábaly

 • Bazální stimulace

Co je to bazální stimulace? 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Péče o seniora je v tomto v konceptu strukturovaná tak, aby podporovala a aktivovala jeho zachovalé komunikační i pohybové schopnosti. U seniorů s nevratnými změnami výrazně podporuje kvalitu života.

Co je podstatou bazální stimulace?

Mozek má zvláštní schopnost, dovede se přizpůsobit změnám způsobeným úrazem či nemocí. Bazální stimulace těchto regeneračních vlastností využívá. Dokáže obnovit mozkovou činnost využitím vzpomínek, životních návyků, zkušeností uložených v paměti seniora. Různé stimuly vedou k znovuobnovení porušených nervových spojů.

Komu je bazální stimulace určena?

Lidem s poruchou vědomí, po úrazech, po operacích, pacientům neklidným, umírajícím, s demencí, nedonošeným dětem a dalším. Má své využití v intenzivní péči, v neonatologii, v následné péči, v domovech pro seniory, v hospicích, v domácí péči, v ústavech sociální péče.

Jak můžete Vy, jako příbuzný, pomoci v bazální stimulaci?

Každý člověk je individuální neopakovatelná bytost. Abychom mu mohli poskytnout individuální péči, musíme znát jeho autobiografii (návyky, denní rituály, oblíbené předměty, chutě, vůně, barvy, zážitky, zvuky, hudba…). Tyto informace získáváme z autobiografické anamnézy od příbuzných formou dotazníku. Velkým přínosem je zapojení příbuzných do péče o seniora.

 

Desatero bazální stimulace

 1. Přivítejte se a rozlučte s pacientem, pokud možno vždy stejnými slovy.

 2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek).

 3. Hovořte zřetelně, jasně, a ne příliš rychle.

 4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem.

 5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu vašich slov.

 6. Při rozhovoru s pacientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý.

 7. Nepožívejte v řeči zdrobněliny.

 8. Nehovořte s více osobami najednou.

 9. Při komunikaci s pacientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí.

 10. Umožněte pacientovi reagovat na vaše slova.

Čerpáno ze zdroje: FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4

 • Logopedie

Logopedie v ergoterapii se využívá v individuálních i skupinových formách práce, což umožňuje jak intenzivní individuální trénink, tak využití získaných schopností v komunikaci ve skupině. Individuální terapie zahrnuje standardní osvědčené přístupy logopedické péče. Zaměřuje se intenzivně na řečové schopnosti a jazykový systém. Tyto procesy vyžadují individuální přístup a aktivní zpětnou vazbu. Na individuální program navazuje skupinová terapie, která usnadňuje užití již osvojených dovedností v konverzační skupině a následně v reálných situacích. Jedná se většinou o malou skupinu 3 – 6 osob.

Do logopedie je zahrnuto:

 • Zlepšení percepce, pozornosti, čtení, psaní a verbálního vyjadřování

 • Individuální cvičení

 • Skupinové aktivity

 • Reminiscence

Reminiscence „vzpomínání“ je systematické zapojování vzpomínek do veškerých činností prováděných se seniory s cílem navázání kontaktu, zlepšení komunikace, zaměření na seniora, kvalitu jeho života. Jednou z cest vyvolání vzpomínek jsou sbírky osobních věcí jednotlivých seniorů. V rámci reminiscence se využívá individuální nebo skupinové vzpomínání zaměřené na specifické téma z minulosti. Při vzpomínání se používají různé staré předměty, které pomáhají vyvolat vzpomínky seniorů k danému tématu. Při reminiscenční terapii vznikají knihy života, vzpomínkové kufříky.

Do reminiscence je zahrnuto:

 • Individuální vzpomínání

 • Skupinové vzpomínání

 • Zooterapie

Zooterapie se využívá pro lepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti lidí, přispívá k zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Zvíře může různými způsoby pomáhat člověku překonávat bariéry a ukazovat mu cestu životem z té lepší stránky. Zooterapie se dělí na činnosti za účasti zvířat a terapie pomocí zvířat.

Do zooterapie je zahrnuto:

 • Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes). Jedná se o kontakt se psem, který představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.

 • Další aktivity pro naše seniory jsou skupinové i individuální:

 • Vaření pro radost

 • Hýbánky

 • Ateliér dobrých nápadů

 • Hudební okénko

 • Pánský klub

 • Internetová kavárna

 • Knihovna

 • Kino

 • Jóga

 • dle aktuální nabídky