Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova pro seniory

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři od 65-ti let věku *) se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů:

 • absence rodiny či jiných blízkých osob
 • snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře
 • nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.)

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

SLUŽBA NENÍ URČENA

 • osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb) *)
 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat ve svém domácím prostředí
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům závislým na návykových látkách – alkoholismus, toxikomanie
 • seniorům s onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti
 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod.
 • seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Naše služba je určena seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to z důvodu věku, snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Klientům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče), která jim umožňuje co nejpřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Cílem sociální služby je senior:

 • kterému se s potřebnou podporou daří udržovat si stávající schopnosti v péči o svou osobu
 • který si s potřebnou podporou zachovává svou nezávislost a svobodné rozhodování
 • který si s potřebnou podporou organizuje svůj den
 • který je s potřebnou podporou schopen využívat běžné služby i mimo Domov Sluníčko
 • který si s potřebnou podporou zachovává přirozené sociální vazby a životní návyky
 • který je na konci života důstojně doprovázen personálem

 Dosažení cílů realizujeme:

  • zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem s ohledem na aktuální potřeby klienta
  • zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty) 
  • motivováním seniorů k využívání nabídky aktivizačních činností
  • úpravou prostředí k vytvoření podmínek přibližujících se běžnému způsobu života v přirozeném prostředí
  • individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů – „služba šitá na míru“
  • poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací)
  • podporou ve využívání běžných veřejných služeb
  • podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými
  • poskytováním poradenství, případně pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů

GARANCE A LIMITY

Jaké jsou naše možnosti a co vám již nejsme schopni splnit se dozvíte zde.

VĚKOVÁ STRUKTURA

Věkový průměr klientů k 31.12.2020: 86 let

Aktualizace bude provedena vždy k 30.6 a 31.12 daného roku.

Domov pro seniory

 

KONTAKTY

Vedoucí pobytové služby DS

Bc. Tereza Minarčíková, DiS.

ústředna +420 596 781 314 kl.3149

Mobil: +420 734 631 479 

E-mail: minarcikova@domovslunicko.cz

Vedoucí úseku A1

Mgr. Dagmar Šamajová

Tel.: přímá linka +420 555 131 044          ústředna+420 596 781 314

E-mail: samajova@domovslunicko.cz

Vedoucí úseku A2

Bc. Petra Vránová, DiS.

Tel.: přímá linka +420 555 131 041          ústředna +420 596 781 314 kl.5211

E-mail: petravranova@domovslunicko.cz

Vedoucí úseku A3

Mgr. Pavla Kovalčíková

Tel.: přímá linka +420 555 131 040          ústředna+420 596 781 314

E-mail: kovalcikova@domovslunicko.cz

Nutriční terapeut

Andrea Červková

Tel.: přímá linka +420 555 131 037           ústředna +420 596 781 314

E-mail: cervkova@domovslunicko.cz

Poskytování poradenství pro rodinné příslušníky klientů:  úterý od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Lékař

MUDr. Šárka Mostýnová

Tel.: +420 596 781 314 kl.3018

 

Dotazy zodpovíme v nejkratší možné době.