Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova pro seniory

Domov pro seniory

Poslání sociální služby

Naše služba je určena seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to z důvodu věku, snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Klientům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče), která jim umožňuje co nejpřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností.

Cílem sociální služby je senior,

 • kterému se s potřebnou podporou daří udržovat si stávající schopnosti v péči o svou osobu.

 • který si s potřebnou podporou zachovává svou nezávislost a svobodné rozhodování.

 • který si s potřebnou podporou organizuje svůj den.

 • který je s potřebnou podporou schopen využívat běžné služby i mimo Domov Sluníčko.

 • který si s potřebnou podporou zachovává přirozené sociální vazby a životní návyky.

 • který je na konci života důstojně doprovázen personálem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři od 65-ti let věku *) se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů:

 • absence rodiny či jiných blízkých osob,

 • snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře,

 • nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb

(pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.)

 

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

V pobytové službě domova pro seniory neposkytujeme službu:

 • osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb) *)

 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat    ve svém domácím prostředí

 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • seniorům závislým na návykových látkách – alkoholismus, toxikomanie

 • seniorům s onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti

 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod.

 • seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

Zásadou poskytované služby je:

 • bezpečnost ve smyslu

 • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů.

 • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů.

 • ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti.

 • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností.

 • efektivnost ve smyslu

 • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob životazvyklosti,  zájmy a záliby).

 • individuálního přístupu.

 • pružnost

 • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů.

 • dostupnost

 • územní.

 • časová.

 • Ekonomická.

 • kvalita ve smyslu:

 • dodržování platných právních zásad.

 • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých  pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném  znění.

 • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Vnitřní pravidla domova pro seniory

Jaké jsou naše možnosti a co vám již nejsme schopni splnit se dozvíte zde.