Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova pro seniory

Pobytová služba Domova pro seniory

Kapacita 68 osob

 

Poslání sociální služby

Naše služba je určena seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to z důvodu věku, snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Klientům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče), která jim umožňuje co nejpřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností.

CÍLOVÁ SKUPINA 

Senioři od 65-ti let věku *) se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči o vlastní osobu potřebují pravidelnou a stálou podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů:

 • absence rodiny či jiných blízkých osob,
 • snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře,
 • nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.).

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

CÍLEM  sociální služby je senior:

 • kterému se s potřebnou podporou daří udržovat si stávající schopnosti v péči o svou osobu,
 • který si s potřebnou podporou zachovává svou nezávislost a svobodné rozhodování,
 • který si s potřebnou podporou organizuje svůj den,
 • který je s potřebnou podporou schopen využívat běžné služby i mimo Domov Sluníčko,
 • který si s potřebnou podporou zachovává přirozené sociální vazby a životní návyky,
 • který je na konci života důstojně doprovázen personálem.

V pobytové službě domova pro seniory neposkytujeme službu:

 • osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb) *),
 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat    ve svém domácím prostředí,
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • seniorům závislým na návykových látkách – alkoholismus, toxikomanie,
 • seniorům s onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti,
 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod.,
 • seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

Zásadou poskytované služby je:

BEZPEČNOST ve smyslu

  • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů,
  • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů,
  • ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti,
  • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností.

EFEKTIVNOST ve smyslu

  • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob života, zvyklosti, zájmy a záliby),
  • individuálního přístupu.

PRUŽNOST  

  • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů.

DOSTUPNOST

  • územní – domov je situován v blízkosti zastávek MHD, 15 minut od centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží,
  • časová – péče je personálně zajištěna po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok, včetně signalizačního systému,
  • ekonomická – výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách a je zcela srovnatelná s ostatními zařízeními obdobného typu.

KVALITA ve smyslu

  • dodržování platných právních zásad,
  • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,
  • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (celostátní odborné konference, akreditované vzdělávací programy, interní vzdělávací semináře, výměnné stáže).

 

Vnitřní pravidla domova pro seniory