Služby domova pro seniory

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři od 65-ti let věku *) se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů:

 • absence rodiny či jiných blízkých osob
 • snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře
 • nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.)

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

SLUŽBA NENÍ URČENA

 • osobám, které nedosáhly věku 65-ti let (seniorský věk daný registrem poskytovatelů sociálních služeb) *)
 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb nadále pobývat ve svém domácím prostředí
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům závislým na návykových látkách – alkoholismus, toxikomanie
 • seniorům s onemocněním – schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti
 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním – mentální retardace, Downův syndrom, apod.
 • seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Naše služba je určena seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, potřebují podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního života. Uživatelům je poskytována taková míra podpory (sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče), která umožňuje co nejpřirozenější začlenění do běžného života s ohledem k respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, to vše s přihlédnutím k limitu vlastních možností.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Senioři jsou podporování v:
 • schopnosti zvládat základní životní potřeby
 • udržení svých stávajících dovedností
 • podpoře schopností vedoucích k naplňování osobních zájmů a zálib
 • využívání služeb, běžných pro ostatní seniory, kteří nevyužívají pobytovou sociální službu
 • udržování kontaktu s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami
 • zachování stávající nezávislosti a svobodného rozhodování
Dosažení cílů realizujeme:
 • zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem
 • zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty)
 • motivováním k využívání nabídky aktivizačních činností
 • úpravou prostředí k vytvoření podmínek přibližujících se běžnému způsobu života v přirozeném prostředí
 • individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů – „služba šitá na míru“
 • poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací)
 • podporou ve využívání běžných služeb
 • podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými
 • poskytováním poradenství, případně pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Krátkodobé cíle sociální služby jsou stanoveny v „Plánu činností organizace“ na daný rok. Jsou 1x ročně hodnoceny zřizovatelem. Pracovníci mají možnost se k Plánu činnosti  vyjádřit prostřednictvím vedoucích pracovníků, kteří je s plánem seznamují na poradách, či v rámci pravidelných ročních hodnocení. Součástí plánu činnosti jsou i cíle střednědobé a dlouhodobé.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • bezpečnost ve smyslu
 • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů
 • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů
 • ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti
 • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností
 • efektivnost ve smyslu
 • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob života, zvyklosti, zájmy a záliby)
 • individuálního přístupu
 • pružnost
 • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů
 • dostupnost
 • územní (domov je situován v blízkosti zastávek MHD, 15 minut od centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží)
 • časová – péče je personálně zajištěna po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok, včetně signalizačního systému MEDICOL
 • ekonomická – výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách a je zcela srovnatelná s ostatními zařízeními obdobného typu
 • kvalita ve smyslu
 • dodržování platných právních zásad
 • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (celostátní odborné konference, akreditované vzdělávací programy, interní vzdělávací semináře, výměnné stáže)

GARANCE A LIMITY

Jaké jsou naše možnosti a co vám již nejsme schopni splnit se dozvíte zde.

VĚKOVÁ STRUKTURA

Věkový průměr klientů k 31.12.2018: 86,6 let

Věková struktura (průměr): k 31.12. 2018

muži: 83,12 let

ženy: 86,9 let

Aktualizace bude provedena vždy k 30.6 a 31.12 daného roku.

Domov pro seniory

 

KONTAKTY

Vedoucí úseku A1

Mgr. Dagmar Šamajová

Tel.: přímá linka +420 555 131 044          ústředna+420 596 781 314

E-mail: samajova@domovslunicko.cz

Vedoucí úseku A2

Bc. Petra Vránová, DiS.

Tel.: přímá linka +420 555 131 041          ústředna +420 596 781 314 kl.5211

E-mail: petravranova@domovslunicko.cz

Vedoucí úseku A3

Mgr. Pavla Kovalčíková

Tel.: přímá linka +420 555 131 040          ústředna+420 596 781 314

E-mail: kovalcikova@domovslunicko.cz

Vedoucí přímé péče

Bc. Hana Kotisová

Tel.: přímá linka +420 555 131 043           ústředna +420 596 781 314 kl.5213

Mobil: +420 734 631 472 (volat pouze v pracovních dnech od 7,00-15,00 hod.)

E-mail: kotisova@domovslunicko.cz

Nutriční terapeut

Andrea Červková

Tel.: přímá linka +420 555 131 037           ústředna +420 596 781 314

E-mail: cervkova@domovslunicko.cz

Poskytování poradenství pro rodinné příslušníky klientů:  úterý od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Lékař

MUDr. Šárka Mostýnová

Tel.: +420 596 781 314 kl.3018

 

Dotazy zodpovíme v nejkratší možné době.