Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Etický kodex

Kodex pracovníků Domova Sluníčko

KODEX je souborem norem, pravidel a hodnot, které zaručují zavádění a naplňování Standardů kvality sociálních služeb v Domově Sluníčko. V tomto smyslu je základním dokumentem principů morálky a pracovního chování, zaměstnanecké kultury zaměstnance, který dotváří pozitivní obraz Domova Sluníčko.

Účelem KODEXU je stanovit žádoucí standardy chování a jednání pracovníků Domova Sluníčko v kontaktu se zájemci o službu, budoucím klientem služby, stávajícím klientem služby, jeho rodinou a veřejností.

 1. Etické zásady

Pracovník je povinen :

 • dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod a Etickém kodexu sociálních pracovníků České republiky a Etickými normami v ošetřovatelském povolání

 • respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti

 • respektovat právo každého klienta na seberealizaci

 • neupřednostňovat na pracovišti své soukromé zájmy před zájmy pracovními. Služby, které poskytuje, musí být na odpovídající odborné úrovni.

 1. Pravidla etického chování pracovníka:

2.1. Ve vztahu ke klientovi:

 • Vede klienta k vědomí odpovědnosti sám za sebe.

 • Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

 • Pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí.

 • Chrání právo klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajišťování poskytovaných služeb.

 • Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou nouzové, havarijní a život ohrožující situace.

 • V rámci sociálního poradenství dbá, aby zájemci o službu obdrželi potřebné informace, které by přispěly k řešení jejich nepříznivé životní situace.

 • Poskytuje podporu klientům při naplňování jejich osobních cílů.

 • Je si vědom toho, že klienti mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich možnostem a chápání.

 • Ke klientům přistupuje s taktem a pochopením, respektuje jejich soukromí a intimitu.

2.2. Ve vztahu k zaměstnavateli

 • Odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.

 • Snaží se zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly dobré jméno Domova Sluníčko. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti.

 • Podílí se na zavádění nových metod a pracovních postupů, které přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 • Předchází situacím, které mohou vyvolat podezření ze střetu zájmu. 2

 • Nesmí uvádět v omyl uživatele, spolupracovníky ani veřejnost. Informace, které poskytuje uživatelům, jejich zástupcům či oprávněným institucím v zákonném rozsahu, jsou úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.

 • Ve veřejném vystupování dbá zájmů Domova Sluníčko.

 • Sdělovacím prostředkům podává informace, které se týkají Domova Sluníčko, prostřednictvím kompetentních osob, kterými jsou ředitelka organizace a její statutární zástupce.

 • Nevyžaduje, ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit poskytování služby uživatelům a narušit profesionální přístup k pracovním povinnostem.

 • Vždy jedná tak, aby se v souvislosti s plněním pracovních povinností nedostal do vztahu, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost.

2.3. Ve vztahu ke spolupracovníkům

 • Respektuje znalosti a zkušenosti spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků, uplatňuje zásady týmové práce.

 • Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

2.4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 • Dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

 • Zvyšuje odbornou úroveň své práce, uplatňuje nové přístupy a metody.

 • Je spoluodpovědný za svůj celoživotní výcvik a vzdělávání, které tvoří základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.

 • Pracuje jako člen týmu s právem vyžadovat podporu a poskytovat podporu druhým.

2.5. Ve vztahu ke společnosti

 • Má právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost nebo instituce přispívají k problémům seniorů.

 • Zavazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální pomoci v místě, kde působí tím, že informuje a ovlivňuje příslušné orgány místní správy a samosprávy.

 • Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života seniorů.

 1. Závaznost KODEXU

 • KODEX je součást vnitřních norem Domova Sluníčko, je závazný pro všechny pracovníky.

 • S KODEXEM jsou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni a mají právo kdykoliv do něj nahlédnout.

 • Nedodržování KODEXU je považováno za porušení pracovní kázně s vyvozením důsledku dle platných právních norem.

 1. Účinnost

KODEX nabývá účinnosti dne 1.1.2007

Aktualizováno 1.2.2010, 1.1.2011, 1.3. 2018

ZÁSADY CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA SLUNÍČKO

 1. Buďte vždy milí a příjemní. Své osobní problémy nechte doma. Klienti mají svých pro-blémů dost a od vás očekávají tvář plnou lásky a radosti.

 2. Oslovujte klienta paní a pane s příjmením, pokud vás nepožádají o jiné oslovení. Vždy vykejte, i když budete požádáni o oslovování křestním jménem. Nikdy neříkejte klientům babi a dědo. Nejsou to vaši příbuzní a zařazujete je tím do kategorie, která nepatří ostatním dospělým lidem. Dáváte jim pocit starého člověka, o kterého se musí někdo starat, nebere ho vážně, a může mu i poroučet. To je proti zásadám validace a humanistického přístupu k péči o seniory. Jestliže byste některým klientům tykali a jiným vykali, poskytujete možnost k domněnce, že jedni mají protekci, máte je raději, nadržujete jim atd. Někteří staří lidé jsou žárliví a závistiví.

 3. Pomáhejte všem udržet si pocit vlastní hodnoty. Nikdy s nikým nemluvte spatra. Neponižujte je, nejednejte s nimi jako s dětmi. Nikdy nepoužívejte tvrdý tón a nemluvte hrubě.

 4. Nechte klienta dělat pro sebe vše, co mohou. Pouze asistujte, ukažte, jak se co dělá, povzbuzujte je, ale nedělejte to za ně. Tím byste jim umožnili regresi a sklouznutí do nemohoucnosti a bezmocnosti. V takovém stavu je mnoho klientů, kteří by mohli být ještě v mnoha směrech samostatní, ale propadli depresi a vzdali to. Cítí se být neschopní a nepotřební.

 1. Udržujte klienty orientované v čase a místě. Stále je informujte o současném datu, dni, roce. Vyvěste jim v pokoji kalendář. Mluvte často o místě, kde žijí.

 2. Buďte dobrým posluchačem. Nepřerušujte, neskákejte do řeči. Když mluvíte s někým, kdo špatně slyší, nekřičte na něho, ale jděte blíž, skloňte se k němu, mluvte pomalu.

 3. Jestliže po vás klient něco žádá, snažte se vyhovět. Pokud nemůžete, vysvětlete mu proč. Když to nehodláte splnit, nikdy ho neodkazujte slovy „za chvíli“. Řekněte přesně, kdy co děláte, protože co je chvíle pro vás, může se zdát jinému věčností. Vždy splňte svůj slib.

 4. Občas nahlédněte po zaklepání do pokojů, jestli je vše v pořádku. Především tam, kde se klienti hádají nebo mají vážné fyzické či psychické potíže. Možná mohl někdo upadnout, uhodit se a potřebuje pomoct.

 5. Nikdy nemluvte s klientem špatně o nikom z personálu.

 6. Nikdy si nesedejte na klientovu postel, nepoužívejte jeho příbory. Je to nehygienické. Přisedněte si k posteli na židli. I když vykonáváte své denní povinnosti, využijte každé volné chvilky, zastavte se s klientem, usmějte se na něho a promluvte s ním.

 7. Před vstupem do pokoje vždy klepejte.

 8. Jestliže klienta krmíte, umyjte si ruce před i po jídle tak, aby vás viděl. Dbejte na osobní hygienu tj. manikúru, úpravu vlasů.

 9. Choďte upravené, ale mnoho líčení a šperků není na místě. Šátky ani pantofle nejsou vhodné. Noste pohodlné, dobře formované boty.

 10. Dobrovolníci jsou pro práci školeni. Nesmějí sami provádět služby, které přísluší personálu. Například koupat klienta, zvedat je, obracet a jinak s ležícími manipulovat. Při těchto procedurách je třeba, aby byla přítomna sestra. Dobrovolníci pomáhající v Domově musí mít také souhlas sester k tomu, aby mohli sami podávat klientům jídlo či rušit některá omezení denního režimu uživatele.

ZLATÉ „DESATERO“

zaměstnanců Domova Sluníčko

Motto:

„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Bible

 1. Úcta k životu a lidským hodnotám

„Kde vládne úcta k lidské důstojnosti, tam je svoboda.“ Babler

 1. Sebeúcta

„Kdo v sebe doufá, ten našel největší oporu.“ Havlíček

 1. Pokora

„Pozdní je šetrnost, když je člověk na dně.“ Seneca

 1. Nepomlouvačnost

„Používej častěji uši než jazyka.“ Seneca

 1. Pravdomluvnost

„Jaký je člověk sám, taková je i jeho řeč.“ Cicero

 1. Citlivý přístup

„Jediné vřelé slovo dokáže proteplit tři zimní měsíce.“ Japonské přísloví

 1. Vstřícnost

„Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.“Čapek J.

 1. Tolerance

„Buď sám sebou a dopřej stejné právo druhým.“ Voltaire.

 1. Soudružnost

„Je jediný skutečný přepych a to jsou lidské vztahy.“ Saint-Exupery

  10. Týmová spolupráce

„Když zradíš druhého, zradíš i sebe.“ Izaak B. Singer

  11. Soudnost

„Kdo se nedopustí žádné hlouposti, není tak moudrý, jak se domnívá.“ Babler