Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Etický kodex

1.1. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ DOMOVA SLUNÍČKO

KODEX je souborem norem, pravidel a hodnot, které zaručují zavádění a naplňování Standardů kvality sociálních služeb v Domově Sluníčko. V tomto smyslu je základním dokumentem principů morálky a pracovního chování, zaměstnanecké kultury zaměstnance, který dotváří pozitivní obraz Domova Sluníčko.

Účelem KODEXU je stanovit žádoucí standardy chování a jednání pracovníků Domova Sluníčko v kontaktu se zájemci o službu, budoucím klientem služby, stávajícím klientem služby, jeho rodinou a veřejností.

 1. Etické zásady

 

Pracovník je povinen:

 • dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod a Etickém kodexu sociálních pracovníků České republiky, Etickými normami v ošetřovatelském povolání a Zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách včetně Vyhlášky č. 505/2006Sb. v aktuálním znění.
 • respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • respektovat právo každého klienta na seberealizaci.
 • neupřednostňovat na pracovišti své soukromé zájmy před zájmy pracovními. Služby, které poskytuje, musí být na odpovídající odborné úrovni.
 1. Pravidla etického chování pracovníka:

 

2.1. Ve vztahu ke klientovi:

 

 • Vede klienta k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
 • Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.
 • Pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí.
 • Chrání právo klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajišťování poskytovaných služeb.
 • Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou nouzové, havarijní a život ohrožující situace.
 • V rámci sociálního poradenství dbá, aby zájemci o službu obdrželi potřebné informace, které by přispěly k řešení jejich nepříznivé životní situaci.
 • Poskytuje podporu klientům při  naplňování jejich osobních cílů.
 • Je si vědom toho, že klienti mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich možnostem a chápání.
 • Ke klientům přistupuje s taktem a pochopením, respektuje jejich soukromí a intimitu.

2.2. Ve vztahu k zaměstnavateli:

 

 • Odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.
 • Snaží se zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly dobré jméno Domova Sluníčko. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti.
 • Podílí se na zavádění nových metod a pracovních postupů, které přispívají ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 • Předchází situacím, které mohou vyvolat podezření ze střetu zájmu.
 • Nesmí uvádět v omyl klienta, spolupracovníky ani veřejnost. Informace, které poskytuje klientům jejich zástupcům či oprávněným institucím v zákonném rozsahu, jsou úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.
 • Ve veřejném vystupování dbá zájmů Domova Sluníčko.
 • Sdělovacím prostředkům podává informace, které se týkají Domova Sluníčko, prostřednictvím kompetentních osob, kterými jsou ředitel organizace a její statutární zástupce.
 • Nevyžaduje, ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit poskytování služby klientům a narušit profesionální přístup k pracovním povinnostem.
 • Vždy jedná tak, aby se v souvislosti s plněním pracovních povinností nedostal do vztahu, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost.

2.3. Ve vztahu ke spolupracovníkům:

 

 • Respektuje znalosti a zkušenosti spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků, uplatňuje zásady týmové práce.
 • Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

2.4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti:

 

 • Dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 • Zvyšuje odbornou úroveň své práce, uplatňuje nové přístupy a metody.
 • Je spoluodpovědný za svůj celoživotní výcvik a vzdělávaní, které tvoří základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.
 • Pracuje jako člen týmu s právem vyžadovat podporu a poskytovat podporu druhým.

3.  Zásady chování zaměstnanců

 • Buďte vždy milí a příjemní. Své osobní problémy nechte doma. Klienti mají svých pro­blémů dost a od vás očekávají tvář plnou lásky a radosti.
 • Oslovujte klienta paní a pane s příjmením, pokud vás nepožádají o jiné oslovení, které je ošetřeno v individuálním plánování. Vždy vykejte, i když budete požádáni o oslovování křestním jménem. Nikdy neříkejte klientům „babi“ a „dědo“, popř. diagnózou „Alzheimer“, „Parkinson“ nebo „ležák“. Jednáte tím v rozporu s profesionálním přístupem. Je to proti zásadám valida­ce a humanistického přístupu k péči o seniory. Jestli­že byste některým klientům tykali a jiným vykali, poskytujete možnost k domněnce, že jedni mají protekci, máte je raději, nadržujete jim atd.
 • Pomáhejte všem udržet si pocit vlastní hodnoty. Nikdy s nikým nemluvte spatra. V domově je zaveden partnerský přístup. Pracovník neponižuje klienty, nejedná s nimi jako s dětmi, nepoužívá tvrdý tón hlasu a nemluví hrubě.
 • Nechte klienty dělat pro sebe vše, co mohou. Podporujte soběstačnost klienta. Pouze asistujte, ukažte, jak se co dělá, povzbuzujte klienty, ale nedělejte to za ně. Tím byste jim umožnili sklouznutí do nemohoucnosti a bezmocnosti. V takovém stavu je mnoho klientů, kteří by mohli být ještě v mnoha směrech samostatní, ale propadli depresi a vzdali to. Cítí se být neschopní a nepotřební.
 • Udržujte klienty orientované v čase a místě. Stále je informujte o současném datu, dni, roce. Vyvěste jim v pokoji kalendář. Mluvte často o místě, kde žijí.
 • Buďte dobrým posluchačem. Nepřerušujte, neskákejte do řeči. Když mluvíte s někým, kdo špatně slyší, nekřičte na něho, ale jděte blíž, skloňte se k němu, mluvte pomalu.
 • Jestliže po vás klient něco žádá, snažte se vyhovět. Pokud nemůžete, vysvětlete mu proč. Když to nehodláte splnit, nikdy ho neodkazujte slovy „za chvíli“. Řekněte přesně, kdy co děláte, protože co je chvíle pro vás, může se zdát jinému věčností. Vždy splňte svůj slib.
 • Občas nahlédněte po zaklepání do pokojů, jestli je vše v pořádku. Především tam, kde se klienti hádají nebo mají vážné fyzické či psychické potíže. Možná mohl někdo upadnout, uhodit se a potřebuje pomoct.
 • Nikdy nemluvte s klientem špatně o nikom z personálu.
 • Nikdy si nesedejte na klientovu postel, nepoužívejte jeho příbory. Je to nehygienické. Přisedněte si k posteli židli. I když vykonáváte své denní povinnosti, využijte každé volné chvilky, zastavte se s klientem, usmějte se na něho a promluvte s ním.
 • Před vstupem do pokoje vždy klepejte. Noste vizitku se jménem.
 • Jestliže klientovi podáváte stravu, umyjte si ruce před i po jídle tak, aby vás viděl. Dbejte na osob­ní hygienu tj. manikúru, úpravu vlasů.
 • Choďte upravení, ale mnoho líčení a šperků není na místě. Šátky ani nazouváky nejsou vhodné. Noste pohodlné, dobře formované boty.
 • Dobrovolníci jsou pro práci školeni. Nesmějí sami provádět služ­by, které přísluší personálu. Například koupat klienta, zvedat je, obracet a jinak s imobilními klienty manipulovat. Při této pomoci či podpoře je třeba, aby byl přítomen vždy pracovník úseku v přímé péči. Dobrovolníci po­máhající v domově musí mít také souhlas personálu k tomu, aby mohli sami podávat klientům jídlo.
 1. Závaznost

 

 • KODEX je součást vnitřních pravidel Domova Sluníčko, je závazný pro všechny pracovníky.
 • S  KODEXEM jsou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni a mají právo kdykoliv do něj nahlédnout.
 • Nedodržování KODEXU je považováno za porušení pracovní kázně s vyvozením důsledku dle platných právních norem.

Etický kodex pracovníků Domova Sluníčko v aktualizované podobě nabývají účinnosti

dne 4. 4. 2022.