Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Pobytová služba Domova se zvláštním režimem

Kapacita 116 osob

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním naší služby je pečovat o seniory s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba). Klientům je poskytována odborná sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého z nich, k jejich potřebám a zájmům.

CÍLOVÁ SKUPINA 

Senioři od 65-ti let věku*), kteří z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. terénní služby, pobytová služba domova pro seniory a jiné).

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

CÍLEM  sociální služby je senior:

 • kterému je poskytována podpora, pomoc a péče tak, aby byla co nejdéle zachována jeho soběstačnost, stávající schopnosti, dovednosti i prožitky běžných situací každodenního života,
 • který si s potřebnou podporou zachovává svou nezávislost a svobodné rozhodování,
 • který si s potřebnou podporou organizuje svůj den,
 • který je s potřebnou podporou schopen využívat běžné služby i mimo Domov Sluníčko,
 • který si s potřebnou podporou zachovává přirozené sociální vazby a životní návyky,
 • který je na konci života důstojně doprovázen personálem.

V pobytové službě domova se zvláštním režimem neposkytujeme službu:

 • seniorům, kteří nedosáhli věkové hranice 65 let *)
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům závislým na návykových látkách a alkoholu
 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním (např. mentální retardace,

            Downův syndrom)

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

BEZPEČNOST ve smyslu

  • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů
  • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů
  • ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti
  • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností

EFEKTIVNOST ve smyslu

  • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob života, zvyklosti, zájmy a záliby)
  • individuálního přístupu

PRUŽNOST

  • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů

DOSTUPNOST

  • územní – domov je situován v blízkosti zastávek MHD, 15 minut od centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží
  • časová – péče je personálně zajištěna po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok, včetně signalizačního systému
  • ekonomická – výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách a je zcela srovnatelná s ostatními zařízeními obdobného typu

KVALITA ve smyslu

  • dodržování platných právních zásad
  • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
  • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (celostátní odborné konference, akreditované vzdělávací programy, interní vzdělávací semináře, výměnné stáže)

Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem 1.5.2024