Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři od 65 -ti let věku*), kteří z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. terénní služby, pobytová služba domova pro seniory a jiné).

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

SLUŽBA NENÍ URČENA

 • seniorům, kteří nedosáhli věkové hranice 65 let *)
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • seniorům závislým na návykových látkách a alkoholu
 • seniorům s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti)
 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním (mentální retardace, Downův syndrom, …)

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Posláním naší služby je pečovat o seniory s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba). Klientům je poskytována odborná sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého z nich, k jejich potřebám a zájmům.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V návaznosti na stupni závislosti na poskytované službě je seniorům poskytována podpora, pomoc a péče tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost, stávající schopnosti, dovednosti i prožitky běžných situací každodenního života. To vše v prostředí, které je v maximální míře přizpůsobeno specifickým potřebám seniorů.

Dosažení cílů realizujeme:

 • zajištěním kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační péče odborně způsobilým personálem
 • zjišťováním přání, zájmů a zálib seniorů prostřednictvím rozhovorů, či jinou formou komunikace (obrázky, fotografie, předměty)
 • individuálním plánováním průběhu služby na základě zjištěných přání a potřeb seniorů – „služba šitá na míru“
 • poskytnutím pocitu zázemí, jistoty (bezbariérové prostředí, vymezení možných rizik – úrazy, pády, personální zajištění, dostatek informací)
 • podporou při udržování sociálních kontaktů a vazeb s vlastní rodinou a osobami blízkými
 • poskytováním pomoci a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Krátkodobé cíle sociální služby jsou stanoveny v „Plánu činností organizace“ na daný rok. Jsou jednou ročně hodnoceny zřizovatelem. Součástí plánu činnosti jsou i cíle střednědobé a dlouhodobé.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • bezpečnost ve smyslu
 • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů
 • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů
 • ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti
 • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností
 • efektivnost ve smyslu
 • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob života, zvyklosti, zájmy a záliby)
 • individuálního přístupu
 • pružnost
 • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů
 • dostupnost
 • územní (domov je situován v blízkosti zastávek MHD, 15 minut od centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží)
 • Časová – péče je personálně zajištěna po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok, včetně signalizačního systému MEDICOL
 • o ekonomická – výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách a je zcela srovnatelná s ostatními zařízeními obdobného typu
 • kvalita ve smyslu
 • dodržování platných právních zásad
 • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (celostátní odborné konference, akreditované vzdělávací programy, interní vzdělávací semináře, výměnné stáže)

GARANCE A LIMITY

Jaké jsou naše možnosti a co vám již nejsme schopni splnit se dozvíte zde.

VĚKOVÁ STRUKTURA

Věkový průměr klientů k 31.12.2020: 85,7 let

Aktualizace bude provedena vždy k 30.6 a 31.12 daného roku.

 

INFORMACE O ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI NAJDETE NA:

www.alzheimer.cz

Domov se zvláštním režimem

KONTAKTY

Vedoucí pobytové služby + vedoucí přímé péče

Bc. Hana Kotisová

Přímý tel.: +420 555 131 043       Ústředna: +420 596 781 314 kl.5213

Mobil: +420 734 631 472 (volat pouze v pracovních dnech od 7,00-15,00 hod.)

E-mail: kotisova@domovslunicko.cz

 

Vedoucí úseku B1

Monika Neuwirthová, DiS.

Přímý tel.: +420 555 131 042    Ústředna: +420 596 781 314  kl.2004

E-mail: neuwirthova@domovslunicko.cz

Sestra úseku B1

Bc. Světlana Valášková

Tel.: +420 586 781 314  kl.3001

E-mail: valaskova@domovslunicko.cz

 

Vedoucí úseku B2

Bc. Ivana Hrehušová

Přímý tel.:+420 555 131 046      Ústředna: +420 596 781 314  kl. 5206

E-mail: hrehusova@domovslunicko.cz

Sestra úseku B2

Bc. Eva Virecová

Tel.: +420 596 781 314 kl.3002

E-mail: virecova@domovslunicko.cz

 

Vedoucí úseku B3

Zuzana Eyermannová, DiS.

Přímý tel.:+420 555 131 047     Ústředna: +420 596 781 314  kl. 5210

E-mail: eyermannova@domovslunicko.cz

Sestra úseku B3

Andrea Burdíková

Tel.: +420 596 781 314 kl.3003

E-mail: burdikova@domovslunicko.cz

 

Nutriční terapeut

Andrea Červková

Tel.: přímá linka +420 555 131 037           ústředna +420 596 781 314

E-mail: cervkova@domovslunicko.cz

Poskytování poradenství pro rodinné příslušníky klientů:  úterý od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Lékař

MUDr. Šárka Mostýnová

Tel.: +420 596 781 314 kl.3018

 

Dotazy zodpovíme v nejkratší možné době.