Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Poslání sociální služby:

Posláním naší služby je pečovat o seniory s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba). Klientům je poskytována odborná sociální, ošetřovatelská a rehabilitační péče v laskavém, vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého z nich, k jejich potřebám a zájmům.

Cíle poskytované služby:

 

V návaznosti na stupni závislosti na poskytované službě je seniorům poskytována podpora, pomoc a péče tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost, stávající schopnosti, dovednosti i prožitky běžných situací každodenního života. To vše v prostředí, které je v maximální míře přizpůsobeno specifickým potřebám seniorů.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou klientů jsou senioři od 65-ti let věku*), kteří z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. terénní služby, pobytová služba domova pro seniory a jiné).

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku.

V pobytové službě domova se zvláštním režimem neposkytujeme službu:

 • seniorům, kteří nedosáhli věkové hranice 65 let *)

 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení

 • seniorům závislým na návykových látkách a alkoholu

 • seniorům s prokázaným duševním onemocněním (schizofrenie, psychotické poruchy, paranoidní poruchy osobnosti)

 • seniorům s vrozeným mentálním onemocněním (např. mentální retardace,

      Downův syndrom)

*) Při nedosažení dané věkové hranice může ředitel organizace udělit výjimku

Zásady poskytované služby jsou:

 

 • bezpečnost ve smyslu

 • dodržování oprávněných požadavků, práv a svobod seniorů

 • respektování svobodného rozhodnutí a uplatnění vlastní vůle seniorů

 • ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením ze strany veřejnosti

 • odstranění obav, úzkosti a strachu před budoucností

 • efektivnost ve smyslu

 • respektování jedinečnosti a osobní historie seniorů (dosavadní způsob života, zvyklosti, zájmy a záliby)

 • individuálního přístupu

 • pružnost

 • přizpůsobení služby aktuálním přáním a potřebám seniorů

 • dostupnost

 • územní (domov je situován v blízkosti zastávek MHD, 15 minut od centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží)

 • Časová – péče je personálně zajištěna po dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok, včetně signalizačního systému MEDICOL

 • ekonomická – výše úhrady za poskytované služby je stanovena dle zákona o sociálních službách a je zcela srovnatelná s ostatními zařízeními obdobného typu

 • kvalita ve smyslu

 • dodržování platných právních zásad

 • využívání všech dostupných nových pracovních postupů, zaměstnávání odborně způsobilých pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

 • prohlubování odborné způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (celostátní odborné konference, akreditované vzdělávací programy, interní vzdělávací semináře, výměnné stáže)

Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem

Jaké jsou naše možnosti a co vám již nejsme schopni splnit se dozvíte zde.