Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM 

Právní základ ochrany oznamovatelů

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění a podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavedl Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám (viz dále), kteří se dozvěděli o protiprávním jednání. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Kdo může oznámení podat

Oznámení může podat fyzická osoba, která pro Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává nebo fyzická osoba, která byla nebo je se zaměstnavatelem v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v souvislosti s níž oznámení podává. 

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Kam oznámení podat

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím:

  1. vnitřního oznamovacího systému Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, nebo
  2. vnějšího oznamovacího systému, jež vede Ministerstvo spravedlnosti (blíže viz. Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz); Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)).

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení písemně i ústně. K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít tyto možnosti podání:

  • elektronicky na e-mailovou adresu podnety@domovslunicko.cz (do předmětu označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • v listinné podobě v zalepené obálce na adresu: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice (s označením obálky „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • v listinné podobě v zalepené obálce do schránky pro příjem listovních podání umístěné u recepce při vstupu do budovy zaměstnavatele na adrese Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice (s označením obálky „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
  • telefonicky na telefonním čísle +420 555 131 038 (paní Šárka Klimšová), a to v běžném pracovním dnu příslušné osoby vždy v úterý od 08:00 hod. do 09:00 hod. Z rozhovoru se pořizuje písemný záznam;
  • na žádost oznamovatele i osobně v kanceláři příslušné osoby nacházející se v přízemí budovy C zaměstnavatele na adrese Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, kancelář č. C 161, a to po předchozí telefonické nebo písemné dohodě (za účelem jistého zastižení příslušné osoby). Osobní oznámení je oznamovatel oprávněn učinit buď písemně, nebo ústně. O osobním oznámení, je-li podáno ústně, se sepisuje písemný záznam, popřípadě může být se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka.

Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.


Příslušná osoba

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně určené příslušné osobě.

Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému, přijímáním a vyřizováním podání (příslušná osoba) je:

Šárka Klimšová

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel. kontakt: +420 555 131 038

E-mail: podnety@domovslunicko.cz 

Kancelář č. C 163