Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Certifikace

Certifikát Paliativní péče

Domov Sluníčko získal 30. dubna 2021 Certifikát paliativní péče. „Pohlaďme umírajícímu tvář“. Příprava na paliativní péči probíhala od roku 2018, kdy v průběhu tří let bylo proškoleno 86 pracovníků přímé péče a ředitel organizace. Součástí vzdělávání byly i e- learningové dotazníky a zpracování dotazníku k analýze.

Co je obsahem paliativní péče

Paliativní péče se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Jaké jsou hlavní zásady paliativní péče

 • nabízí mírnění bolestí a jiných zatěžujících symptomů; vychází ze snahy, aby navzdory své situaci mohl být člověk co nejvíce v „pohodě“, a to nejen tělesně, ale ve všech ohledech svého života

 • říká ano životu a život podporuje, zároveň však vnímá umírání jako běžný proces; smrt zde není oproti zdravotnictví vnímána jako selhání jak pacienta, tak medicíny. Vnímá smrt jako přirozenou součást života

 • paliativní péče nemá v úmyslu smrt urychlovat, ale také ne zadržovat, odmítá použití dostupných technologií a zdravotnických postupů pro nepřiměřené prodlužování života na úkor kvality; pacient – klient – uživatel (dále jen klient) má právo odmítnout léčbu, která může být nepřínosná nebo zatěžující

 • integruje tělesné, sociální, psychologické a spirituální aspekty péče a je si vědoma, že pouze péče o fyzickou stránku je nedostačující

 • nabízí systém podpory, který klientovi pomáhá žít aktivně, smysluplně, plodně, hodnotně až do jeho smrti, klient si sám stanovuje cíle a priority svého života a úkolem pomáhajících je pomoci mu jich dosáhnout a zároveň citlivě reagovat na jejich případnou změnu

 • v neposlední řadě nabízí systém podpory, který pomáhá rodinám vyrovnat se se zátěží během nemoci blízkého a při jejich vlastním procesu zármutku, objektem péče je celá rodina a její potřeby

 • využívá koordinovanou týmovou práci, aby bylo možné reagovat na potřeby klienta a jeho blízkých, spolupráce v týmu je podmíněna společnými cíli péče a vysokým standardem komunikace; pomoc, péči a podporu poskytují zdravotníci i nezdravotníci

 • usiluje o zlepšení kvality života, přičemž kvalita života je cílem celého paliativního jednání, na kvalitu života nahlíží jako na celek bio, psycho, sociálních a spirituálních dimenzí člověka.

Kdo poskytuje paliativní péči v Domově Sluníčko

Paliativní péči v Domově Sluníčko poskytuje klientům tým multidisciplinární přímé péče – zdravotní sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, praktický lékař, rodina.

Kdo se podílí na spolupráci v oblasti poskytování paliativní péče

 • Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. Ostrava v oblasti poskytování psychologického poradenství

 • duchovní

 • řádová sestra

Charta umírajících

 • Mám právo na to, aby se se mnou až do smrti zacházelo jako s lidskou bytostí.

 • Mám právo na naději, nezáleží na tom, že se moje životní perspektiva mění.

 • Mám právo vyjádřit své pocity a emoce týkající se blízké smrti.

 • Mám právo podílet se na rozhodnutích, které se týkají péče o mě.

 • Mám právo na stálou zdravotnickou péči, přestože se cíl uzdravení mé nemoci mění na zachování pohodlí a kvality života.

 • Mám právo nezemřít opuštěn.

 • Mám právo být ušetřen bolesti.

 • Mám právo na poctivé odpovědi na své otázky.

 • Mám právo nebýt klamán.

 • Mám právo na pomoc rodiny a na pomoc pro rodinu v souvislosti s přijetím mé smrti.

 • Mám právo zemřít v klidu a důstojně.

 • Mám právo zachovat si svou individualitu a mám právo na laskavé pochopení svých rozhodnutí a názorů.

 • Mám právo být ošetřován pozornými, citlivými a zkušenými lidmi, kteří se pokusí porozumět mým potřebám a kteří budou prožívat zadostiučinění z toho, že mi budou pomáhat tváří v tvář smrti.

Slova auditora na závěr

„Přeji vedení Domova Sluníčko, aby neztrácelo chuť posouvat hranice kvality péče dále a pracovníkům tohoto zařízení zejména lidský přístup ke svým klientům, neboť právě takový přístup je nade všechny nařízení.“

PhDr. Tomáš Laz

Pohlaďme umírajícímu tvář – certifikát


Domov Sluníčko získal Certifikát  k využívání konceptu bazální stimulace v péči o klienty. Proces vzdělávání probíhal dva roky, vzdělávací aktivity byly hrazeny z prostředků Evropského strukturálního fondu. Základní myšlenkou konceptu je stimulace klienta tak, aby začal lépe  vnímat své tělo, kvalitněji navázal  komunikaci a začal více  vnímat své okolí. Využívání metod bazální stimulace  přispěje k prohloubení komfortu života seniorů. v obou poskytovaných službách.

Certifikát

Pobytová služba domova se zvláštním režimem s kapacitou 106 klientů v červnu 2022 již popáté obhájila Certifikát Vážka (první obhajoba proběhla 16.1.2014, druhá 21.7. 2015, třetí 8.9.2017, čtvrtá 18. 12. 2019), který uděluje  Česká alzheimerovská společnost na základě shody v definovaných oblastech a kritériích.


Pobytová služba domova se zvláštním režimem s kapacitou 106 klientů v listopadu 2019 již počtvrté obhájila Certifikát Vážka (první obhajoba proběhla 16.1.2014, druhá 21.7. 2015, třetí 8.9.2017), který uděluje  Česká alzheimerovská společnost na základě shody v definovaných oblastech a kritériích. 

Pobytová služba domova se zvláštním režimem s kapacitou 106 klientů dne 8. září 2017 již potřetí  obhájila Certifikát Vážka (první obhajoba proběhla 16.1.2014, druhá 21.7. 2015), který uděluje  Česká alzheimerovská společnost na základě shody v definovaných oblastech a kritériích. Potěšující je, že Certifikát získal i úsek B1, který pracuje v systému domova se zvláštním režimem od 1. ledna 2017. Poděkování patří všem členům multidisciplinárního týmu přímé péče, dobrovolníkům ze sdružení ADRA, spolupracujícím rodinám i dalším osobám vstupujícím do poskytování služby.

Několik informací o ČALS

Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997.  Vznikla na základě setkávání a spolupráce odborníků v oblasti gerontologie zabývajících se problematikou osob postižených demencí – lékaři, sestrami, sociálními pracovníky, studenty sociální práce a dalšími. Postupně se k těmto odborníkům  přidávali i Ti, kterých se tato problematika nejvíce týká. A to jsou rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost (ČALS) respektovaným členem významných mezinárodních organizací Alzheimer Europe a Alzheimer´s Disease International. Více informací na  www.alzheimer.cz

Udělení „Certifikátu Vážka“

Když v roce 2002 dala paní ředitelka, ing. Hana Ježková, podnět k vytvoření části oddělení pro osoby s Alzheimerovou demencí, nikdo z nás netušil, že časem se z patnácti vytvořených míst vyvine samostatná služba – domov se zvláštním režimem pro 64 klientů. Informací o této chorobě nebylo v té době ještě mnoho a specifické oddělení jsme budovali především srdcem a dobrou vůlí pomáhat takto postiženým lidem. Nejtěžší asi bylo změnit pohled pracovníků tak, aby za člověkem neviděli pouze diagnózu, ale naopak, aby za diagnózou viděli člověka, jeho životní příběh, jeho zvyky, lásku jeho bližních i jejich obavy o osud jejich blízkého. Léta ubíhala a z původních 15 míst vznikla, v Domově Sluníčko, samostatná služba. Po celou dobu jsme se všichni učili (a dále se budeme učit) jak poskytovat klientům s touto diagnózou co nejlepší službu. Naše snaha byla letos v lednu oceněna udělením certifikátu VÁŽKA. Certifikát uděluje komise sestavená z odborných pracovníků Alzheimerovské společnosti a poskytovatel, který o udělení žádá, musí splňovat určená kritéria pro udělení certifikátu. Stejně jako jsme byli první pobytovou sociální službou zřizovanou Statutárním městem Ostrava, která se specializovala na klienty s onemocněním Alzheimerovou demencí, stali jsme se také první sociální pobytovou službou zřizovanou Statutárním městem Ostrava, které bylo toto ocenění uděleno. Udělení certifikátu je pro nás nejen velmi významným oceněním, ale zároveň závazkem do dalších let. Udělení certifikátu se pravidelně po 18 měsících obhajuje a naší snahou je si toto ocenění udržet a dále naši službu rozvíjet a zdokonalovat.

Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997.  Vznikla na základě setkávání a spolupráce odborníků v oblasti gerontologie zabývajících se problematikou osob postižených demencí – lékaři, sestrami, sociálními pracovníky, studenty sociální práce a dalšími. Postupně se k těmto odborníkům  přidávali i Ti, kterých se tato problematika nejvíce týká. A to jsou rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost (ČALS) respektovaným členem významných mezinárodních organizací Alzheimer Europ a Alzheimeŕs Disease International. Více informací na  www.alzheimer.cz


Získané další certifikáty služeb

Sociálně terapeutické činnosti s využitím prvků reminiscenční terapie

V roce  2005 absolvovala  Radka Oravová, sociální pracovnice,  kurz pořádaný  Českou Alzheimerovskou společností a získala certifikát, který ji opravňuje zavádět do sociálně –terapeutických činností  prvky reminiscenční terapie. Společně s Pavlou Sýkorovou, vedoucí  útvaru sociální a přímé péče pak vytvořily deseti  klientům pobytové služby domova se zvláštním režimem tzv. vzpomínkové kufříky.   Pomocí sociálních pracovníků a prostřednictvím vzpomínek  se dařilo klienty udržovat v psychické pohodě, byly podporovány jejich  kognitivní  funkce i komunikační schopnosti. Vzhledem  k vysoké míře závislosti klientů na poskytované službě, je tato činnost postupně přenášena z pobytové služby domova se zvláštním režimem do pobytové služby domova pro seniory. 

Pomocí vzpomínek jsou tak podporovány stávající kognitivní schopnosti, komunikační dovednosti a ve skupině jsou navazovány přátelské a neformální vztahy. Se souhlasem klientů jsou pak zjištěné informace předávány kompetentním členům multidisciplinárního týmu přímé péče a zúročovány v procesu naplňování individuálních plánů klientů. 

Radka-Oravová