Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Certifikace


Domov Sluníčko získal Certifikát  k využívání konceptu bazální stimulace v péči o klienty. Proces vzdělávání probíhal dva roky, vzdělávací aktivity byly hrazeny z prostředků Evropského strukturálního fondu. Základní myšlenkou konceptu je stimulace klienta tak, aby začal lépe  vnímat své tělo, kvalitněji navázal  komunikaci a začal více  vnímat své okolí. Využívání metod bazální stimulace  přispěje k prohloubení komfortu života seniorů. v obou poskytovaných službách.

Certifikát


Pobytová služba domova se zvláštním režimem s kapacitou 106 klientů v listopadu 2019 již počtvrté obhájila Certifikát Vážka (první obhajoba proběhla 16.1.2014, druhá 21.7. 2015, třetí 8.9.2017), který uděluje  Česká alzheimerovská společnost na základě shody v definovaných oblastech a kritériích. 

Pobytová služba domova se zvláštním režimem s kapacitou 106 klientů dne 8. září 2017 již potřetí  obhájila Certifikát Vážka (první obhajoba proběhla 16.1.2014, druhá 21.7. 2015), který uděluje  Česká alzheimerovská společnost na základě shody v definovaných oblastech a kritériích. Potěšující je, že Certifikát získal i úsek B1, který pracuje v systému domova se zvláštním režimem od 1. ledna 2017. Poděkování patří všem členům multidisciplinárního týmu přímé péče, dobrovolníkům ze sdružení ADRA, spolupracujícím rodinám i dalším osobám vstupujícím do poskytování služby.

Několik informací o ČALS

Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997.  Vznikla na základě setkávání a spolupráce odborníků v oblasti gerontologie zabývajících se problematikou osob postižených demencí – lékaři, sestrami, sociálními pracovníky, studenty sociální práce a dalšími. Postupně se k těmto odborníkům  přidávali i Ti, kterých se tato problematika nejvíce týká. A to jsou rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost (ČALS) respektovaným členem významných mezinárodních organizací Alzheimer Europe a Alzheimer´s Disease International. Více informací na  www.alzheimer.cz

Udělení „Certifikátu Vážka“

Když v roce 2002 dala paní ředitelka, ing. Hana Ježková, podnět k vytvoření části oddělení pro osoby s Alzheimerovou demencí, nikdo z nás netušil, že časem se z patnácti vytvořených míst vyvine samostatná služba – domov se zvláštním režimem pro 64 klientů. Informací o této chorobě nebylo v té době ještě mnoho a specifické oddělení jsme budovali především srdcem a dobrou vůlí pomáhat takto postiženým lidem. Nejtěžší asi bylo změnit pohled pracovníků tak, aby za člověkem neviděli pouze diagnózu, ale naopak, aby za diagnózou viděli člověka, jeho životní příběh, jeho zvyky, lásku jeho bližních i jejich obavy o osud jejich blízkého. Léta ubíhala a z původních 15 míst vznikla, v Domově Sluníčko, samostatná služba. Po celou dobu jsme se všichni učili (a dále se budeme učit) jak poskytovat klientům s touto diagnózou co nejlepší službu. Naše snaha byla letos v lednu oceněna udělením certifikátu VÁŽKA. Certifikát uděluje komise sestavená z odborných pracovníků Alzheimerovské společnosti a poskytovatel, který o udělení žádá, musí splňovat určená kritéria pro udělení certifikátu. Stejně jako jsme byli první pobytovou sociální službou zřizovanou Statutárním městem Ostrava, která se specializovala na klienty s onemocněním Alzheimerovou demencí, stali jsme se také první sociální pobytovou službou zřizovanou Statutárním městem Ostrava, které bylo toto ocenění uděleno. Udělení certifikátu je pro nás nejen velmi významným oceněním, ale zároveň závazkem do dalších let. Udělení certifikátu se pravidelně po 18 měsících obhajuje a naší snahou je si toto ocenění udržet a dále naši službu rozvíjet a zdokonalovat.

Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997.  Vznikla na základě setkávání a spolupráce odborníků v oblasti gerontologie zabývajících se problematikou osob postižených demencí – lékaři, sestrami, sociálními pracovníky, studenty sociální práce a dalšími. Postupně se k těmto odborníkům  přidávali i Ti, kterých se tato problematika nejvíce týká. A to jsou rodinní příslušníci a pečovatelé. V současné době je Česká alzheimerovská společnost (ČALS) respektovaným členem významných mezinárodních organizací Alzheimer Europ a Alzheimeŕs Disease International. Více informací na  www.alzheimer.cz


Získané další certifikáty služeb

Sociálně terapeutické činnosti s využitím prvků reminiscenční terapie

V roce  2005 absolvovala  Radka Oravová, sociální pracovnice,  kurz pořádaný  Českou Alzheimerovskou společností a získala certifikát, který ji opravňuje zavádět do sociálně –terapeutických činností  prvky reminiscenční terapie. Společně s Pavlou Sýkorovou, vedoucí  útvaru sociální a přímé péče pak vytvořily deseti  klientům pobytové služby domova se zvláštním režimem tzv. vzpomínkové kufříky.   Pomocí sociálních pracovníků a prostřednictvím vzpomínek  se dařilo klienty udržovat v psychické pohodě, byly podporovány jejich  kognitivní  funkce i komunikační schopnosti. Vzhledem  k vysoké míře závislosti klientů na poskytované službě, je tato činnost postupně přenášena z pobytové služby domova se zvláštním režimem do pobytové služby domova pro seniory. 

Pomocí vzpomínek jsou tak podporovány stávající kognitivní schopnosti, komunikační dovednosti a ve skupině jsou navazovány přátelské a neformální vztahy. Se souhlasem klientů jsou pak zjištěné informace předávány kompetentním členům multidisciplinárního týmu přímé péče a zúročovány v procesu naplňování individuálních plánů klientů. 

Radka-Oravová

 

Využití prvků reminiscenční terapie  v průběhu poskytování sociální  služby

Reminiscenční terapie je založena na poznání toho, že v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, vzpomínky a návyky, které jsou fixovány v dlouhodobé paměti. Tyto poznatky zúročily Pavla Sýkorová, vedoucí útvaru sociální a přímé péče a Radka Oravová, sociální pracovnice po absolvování  kurzu pořádaného k dané tématice Českou Alzheimerovskou společností,  kde v roce  2005 získaly certifikát. Do praxe pak zavedly sociálně –terapeutickou činnost, v níž jsou využívány prvky reminiscenční terapie. Klient si  při zahájení služby přináší sebou do Domova Sluníčko drobné předměty, fotografie nebo obrázky, které byly  součástí jeho života. Z nich mu je sestaven tzv. vzpomínkový kufřík nebo album, se kterými s pomocí sociálních pracovníků pracuje. Do aktivity bylo zapojeno deset klientů pobytové služby domova se zvláštním režimem, kteří se byli schopni  vzhledem k povaze a stupni  svého onemocnění (demence, Alzheimerova demence) aktivně se zapojit do práce ve skupině. Vzhledem  k vysoké míře závislosti na poskytované službě, je tato činnost v  současné době postupně přenášena z pobytové služby domova se zvláštním režimem do pobytové služby domova pro seniory. Aktivizace pomocí prvků reminiscence jsou i však nadále využívány v průběhu poskytování sociální služby v procesu naplňování individuálních plánů klientů, a to všemi členy týmu multidisciplinární péče  Domova Sluníčko.

Pavla-Sýkorová